Click for Qamani'tuaq, Nunavut Forecast

ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᑉ  ᕼᐊᒻᓚᖓ  ᓄᓇᓕᐅᑉ  ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒋᔭᖓ.  ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ  ᐊᐳᑕᐃᔭᐃᓂᕐᒥᒃ,  ᐃᒥᖅᑕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ,  ᐊᓇᖅᑕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ,  ᐊᒃᑕᑰᖅᓯᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ,  ᐊᒻᒪᓗ  ᒪᓕᒐᓂᒃ  ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᒃ  ᓄᓇᓕᖕᒥ,  ᑕᐃᒪᒃᑲᓐᓂᐅᓪᓗᑎᒃ  ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ. &nsp;ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᔪᑦ,  8  ᓄᓇᖅᑲᑎᒋᔭᐅᔪᑦ  ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ  "ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ"  ᐊᒻᒪᓗ  ᓄᓇᓕᐅᔪᖅ  ᒪᐃᔭᖃᖅᖢᓂ.  ᐊᐅᓚᑕᐅᕙᒃᑐᖅ  ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ,  ᖃᐅᔨᓴᐃᕙᒃᑐᖅ  ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᒃ  ᓲᕐᓗ:  ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ,  ᐃᒪᓕᕆᔨᓂᒃ/ᐊᓇᖅᑕᐅᑎᓕᕆᔨᓂᒃ  ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᒃᑕᑯᓕᕆᔨᓂᒃ,  ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᕐᔪᐊᓕᕆᔨᓂᒃ  ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᒃᑕᑯᓕᕆᔨᓂᒃ,  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ,  ᓄᓇᓕᐅᑉ  ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖏᓐᓂᒃ,  ᒪᓕᒐᓂᒃ  ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᔨᓂᒃ  ᐳᑭᖅᑕᓕᙳᐊᓂᒃ,  ᕼᐊᒻᓚᐅᔪᑦ  ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᓐᓄᑦ  ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᔩᑦ  ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓄᑦ. &nsp;ᕼᐊᒻᓚᐅᔪᖅ  ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᒃᑐᖅ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐊᒻᒪᓗ  ᓴᓇᑎᑦᑎᔨᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ.

baker lake around townᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᓄᓇᕗᒥ  ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ  ᓄᓇᕗᑦ  ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ,  ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖅᑎᑕᐅᕙᒃᑐᑦ  ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᖏᑦ  ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ,  ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ  ᐊᒻᒪᓗ  ᐊᓯᖏᑦ  ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ,  ᐊᒻᒪᓗ  ᕼᐊᒻᓚᐅᔪᖅ  ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕙᒃᑐᖅ  ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ.  ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᐃᓕᕆᓪᓚᕆᒃᐸᒃᑐᑦ  ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ,  ᑕᒪᐃᒻᒪᑕ  ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ  ᓄᓇᓕᖕᓂ. &nsp;ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ  ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᕙᒃᑐᑦ  ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ  ᓄᓇᕗᑦ  ᒐᕙᒪᒃᑯᖓᓄᑦ  ᐃᖃᓗᖕᓂ,  ᑕᐃᑉᑯᐊᓗ  ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᓕᖅᐸᒃᖢᑎᒃ  %-ᑎᒃᑰᖓᔪᓂᒃ  ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ  ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ  ᓄᓇᓕᖕᒥ  ᐱᔨᑦᓴᕋᐅᑎᓄᑦ.  ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ  ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ  ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ  ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᖅᐸᒃᑐᑦ  ᓄᓇᓕᐅᑉ  ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ  ᐊᒻᒪᓗ  ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ  ᓴᓇᔩᓪᓗ  ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ  ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᓂᒃ.

ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ  ᕼᐊᒻᓚᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᖅᑖᕐᕕᒃ  149
ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᖅ,  ᓄᓇᕗᑦ
X0C  0A0
ᐅᖃᓘᑖ:  867-793-2874
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ:  867-793-2509